Tentoonstellingsprogramma 'De hand die zocht in de leegte'

donderdag 21 maart van 13:00 t/m zondag 9 juni 17:00 uur
Kunstfort Vijfhuizen: hedendaagse kunst over klimaat en politiek
Rolstoeltoegankelijk
Volwassenen, Senioren
Tentoonstelling van verschillende kunstenaars in Kunstfort Vijfhuizen. De deelnemende kunstenaars zijn: Razia Bar­satie, Floortje Blaisse, Cris­tina Flores Pes­corán, Mike Rij­nierse, Jo­na­than Tang, Luis Carlos Tovar, Zhao Zhou en meer. Kom jij ook kijken?

Waar houden we ons aan vast in het om­gaan met ver­an­de­ring? Als we ons on­zeker, on­wennig of bang voelen in af­wach­ting van wat komen gaat? De een vindt troost in het op­halen van her­in­ne­ringen, de ander gaat op zoek naar nieuwe kennis, in de hoop met het eerst­vol­gende feit rust te vinden. Som­migen zoeken het in ge­zel­lig­heid en af­lei­ding, an­deren juist in het be­denken van con­crete op­los­singen. Weer an­deren ver­zachten hun eigen ang­sten door het ver­lichten van die van an­deren. En­kelen kijken de twijfel recht in de ogen, of om­armen het niet-weten. In hoe­verre kan los­laten helpen in de om­gang met ver­an­de­ring?

De hand die zocht in de leegte is een ten­toon­stel­ling en pu­blieks­pro­gramma rond de zoek­tocht naar grip en los­laten. Zo zijn er ver­halen die pro­beren de ge­schie­denis beter te be­grijpen. An­dere werken be­li­chamen een per­soon­lijke ont­wik­ke­ling, of ver­wer­kings­proces. En we zien kunst waarbij de kun­ste­naar de con­trole deels uit handen geeft en gaat spelen met het ma­te­riaal, of met tech­no­logie. In elk van de ver­halen speelt het men­se­lijk li­chaam op enige ma­nier een rol.

Kunstfort Vijfhuizen - de hand die zocht in de leegte Bron: visithaarlemmermeer.nl