'De held, de schurk en de waarheid - Cancelen of verlossen?' met Folkert de Jong

zondag 14 april van 13:00 t/m zondag 7 juli 17:00 uur
Kunstfort Vijfhuizen: hedendaagse kunst over klimaat en politiek
Rolstoeltoegankelijk
Kinderen, Jongeren, Volwassenen, Senioren
Ter­wijl we onze ge­schie­denis pro­beren vast te leggen in ver­halen en stand­beelden, worden deze door de tijd in­ge­haald. En zo zijn de waar­heden van gis­teren de leu­gens van morgen, wor­stelen sa­men­le­vingen met hun ge­schie­denis en raken eens ver­eerde helden ge­can­celd, ter­wijl ver­guisde fi­guren worden ver­lost.

In de voor­ma­lige mu­ni­tie­op­slag van het his­to­ri­sche fort doemen be­vreem­dende en ver­wrongen beelden op, van Maarten Lu­ther, Jezus en Maria, ko­ningin Wil­hel­mina, Pi­casso en an­dere his­to­ri­sche fi­guren. Het zijn sculp­turen van sty­ro­foam en po­ly­ure­thaan van de hand van kun­ste­naar Fol­kert de Jong, in de the­a­trale ten­toon­stel­ling “De held, de schurk en de waar­heid – Can­celen of ver­lossen?”. De ten­toon­stel­ling stelt vragen als: Wat is ge­schie­denis? Wie schrijft deze? Wat als ze an­ders was ge­schreven? Door te spelen met waar­heid raakt Fol­kert de Jong aan the­ma’s als mo­ra­li­teit, ko­lo­ni­a­lisme, ka­pi­ta­lisme, eco­logie en fe­mi­nisme. Via the­a­trale en­sce­ne­ring, be­lich­ting en au­dio­ver­halen worden de sculp­turen tot leven ge­bracht en openen ze wegen naar al­ter­na­tieve ge­schie­de­nissen.

De keuze van de kun­ste­naar om sty­rofoa en po­ly­ure­thaan te ge­bruiken, een niet-af­breek­baar che­misch ma­te­riaal, roept eco­lo­gi­sche vragen op. Wat is de ethiek van de ma­teriële blij­vend­heid van de beelden? Welke te­gen­stel­lingen tussen cre­atie en ver­nie­ti­ging brengen ze aan het licht?

De ten­toon­stel­ling mar­keert het begin van een lan­gere sa­men­wer­king tussen Fol­kert de Jong en Kunstfort Vijfhuizen. Daarin zal de kun­ste­naar het fort in­zetten als in­spi­ra­tie­bron voor nieuwe ver­halen, stra­tegieën en ma­te­ri­a­li­teiten binnen zijn ar­tis­tieke prak­tijk.

De feestelijke opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 20 april van 13.00 tot 16.00 uur. Kom vooral gezellig langs!
Entree van Fort Vijfhuizen